prasinotameio logo 01 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, συμμετέχοντας στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον και έχοντας στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών στη πόλη και στην ευρύτερη περιοχή, πήρε την πρωτοβουλία να εκπονήσει Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), με στόχο τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του οδικού δικτύου και κάθε δημόσιου χώρου.

Το ΣΒΑΚ, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές προσεγγίσεις του σχεδιασμού, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης και εφαρμογής του. Η ανάπτυξη και εφαρμογή του Σχεδίου οφείλει να βασίζεται σε ένα υψηλό επίπεδο συνεργασίας, συντονισμού και διαβούλευσης προκειμένου:

 • Να διασφαλίζεται η συνέπεια και συμπληρωματικότητά του με άλλες πολιτικές και σχέδια που επηρεάζουν/ επηρεάζονται από τις μεταφορές 
 • Να διαχέεται η σημαντική πληροφορία και γνώση μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης
 • Να επιτυγχάνεται ο συντονισμός των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών μεταφορών

Μέσα από την ενεργή και έγκαιρη συμμετοχή καθίσταται πιο πιθανή η δημόσια αποδοχή και υποστήριξη του Σχεδίου, διευκολύνοντας έτσι την υλοποίηση και την επίτευξη του οράματος για το σύστημα κινητικότητας του Δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Αλεξάνδρειας προβαίνει σε Δημόσια Πρόσκληση Συμμετοχής σε όσους φορείς επηρεάζονται από την κατάρτιση του ΣΒΑΚ ή ενδιαφέρονται για αυτό και θέλουν να συμμετάσχουν στο Δίκτυο Φορέων. Οι ενδιαφερόμενοι ενδεικτικά μπορούν να αφορούν σε φορείς που συμμετέχουν σε σωματεία, αστικές εταιρείες, συλλόγους και οργανώσεις ή άλλους φορείς με καταστατικό σκοπό συναφή καθώς και φορείς με καταστατικό σκοπό την προώθηση θεμάτων ατόμων με αναπηρία.

Ο ρόλος του Δικτύου Φορέων είναι συμβουλευτικός. Ειδικότερα το Δίκτυο Φορέων:

 • Παρέχει στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ στην περιοχή παρέμβασης
 • Συμμετέχει στις διαβουλευτικές εργασίες της φάσης ανάπτυξης ΣΒΑΚ με έναν εκπρόσωπο ή τον αναπληρωτή του ανά εμπλεκόμενο μέρος
 • Υποστηρίζει το έργο της ομάδας εργασίας στις επιμέρους ενέργειες των σταδίων και φάσεων του ΣΒΑΚ υποβάλλοντας τις απόψεις του κατά τον σχεδιασμό του ΣΒΑΚ

                      LOGO 2

 

 

 

Η Β' Θεματική Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Αλεξάνδρειας πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, η πρώτη στις 20-02-2020 και η δεύτερη (συμπληρωματική) στις 09-03-2020 με τη συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αλεξάνδρειας.

Βασικός στόχος της Β' Διαβούλευσης είναι η επικύρωση του οράματος από τους φορείς, η διαμόρφωση της τελικής μορφής των εναλλακτικών σεναρίων μελλοντικής κατάστασης κινητικότητας της πόλης και η επιλογή του σεναρίου που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και επιθυμίες των κατοίκων της πόλης.

Σχέδιο Βιώσιμης 1

Στη συνέχεια το βήμα δόθηκε στους φορείς προκειμένου να διατυπώσουν τις απόψεις, τις απορίες αλλά και τις ενστάσεις τους επί του περιεχομένου των σεναρίων, ώστε αυτά να λάβουν την τελική τους μορφή.

Στη διάρκεια της Διαβούλευσης επικυρώθηκε το τελικό κοινό όραμα που αναπτύχθηκε για το ΣΒΑΚ Αλεξάνδρειας. Πρόκειται για το αρχικό κοινό όραμα που αναπτύχθηκε σε προηγούμενο στάδιο, χωρίς αυτό να τροποποιηθεί.

Ακολουθεί το τελικό κοινό όραμα του ΣΒΑΚ για την Αλεξάνδρεια και οι προτεραιότητες που τέθηκαν.

«Ένας σύγχρονος Δήμος που σέβεται το σύνολο των πολιτών όντας προσβάσιμος από όλους, ένας Δήμος που προωθεί τη συνδεσιμότητα των διαφόρων μέσων μεταφοράς, τις νέες τεχνολογίες, την ήπια κινητικότητα ενώ παράλληλα παρέχει αυξημένα επίπεδα οδικής ασφάλειας και δημόσιους χώρους υψηλής αισθητικής και περιβαλλοντικής αξίας, με απώτερο στόχο την ισόρροπη πολυκεντρική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της υπαίθρου».

Oι προτεραιότητες του ΣΒΑΚ για την κατάσταση κινητικότητας στην Αλεξάνδρεια είναι οι εξής:

  • Αναβάθμιση συνθηκών οδικής ασφάλειας
  • Ενίσχυση υποδομών πεΖής μετακίνησης
  • Ενίσχυση υποδομών ποδηλάτων
  • Βελτίωση διαχείρισης της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας
  • Βελτίωση διαχείρισης της στάθμευσης
  • Οργάνωση και διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών
  • Βελτίωση δημόσιων αστικών συγκοινωνιών

smart city development

Η Ομάδα Έργου προχώρησε σε μία ποιοτική αξιολόγηση των παραπάνω προτεραιοτήτων με βάση τη μέθοδο «Traffic Light Assessment», η οποία πρόκειται για ένα σύστημα διαβάθμισης για την αξιολόγηση της απόδοσης μίας διαδικασίας σε σχέση με ένα στόχο. Από τα αποτελέσματα της παραπάνω διαδικασίας οι προτεραιότητες ιεραρχήθηκαν ως εξής:

1. Ενίσχυση υποδομών πεζής μετακίνησης
2. Ενίσχυση υποδομών ποδηλάτων
3. Βελτίωση δημόσιων αστικών συγκοινωνιών
4. Αναβάθμιση συνθηκών οδικής ασφάλειας
5. Βελτίωση διαχείρισης της στάθμευσης
6. Οργάνωση και διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών
8. Βελτίωση διαχείρισης της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας

Η κατάταξη αυτή των προτεραιοτήτων καταδεικνύει την ανάγκη προάσπισης των ευάλωτων χρηστών της οδού και της απόδοσης σε αυτούς περισσότερου χώρου.

Στο τέλος της Β' Θεματικής Διαβούλευσης ζητήθηκε από τους φορείς να αξιολογήσουν το βαθμό επίτευξης που επιτυγχάνει κάθε συνιστώσα αρχών βιώσιμης κινητικότητας συγκριτικά για κάθε πολιτική προτεραιότητας. Η ανάλυση ανέδειξε την εξής ιεράρχηση:

1. Βελτίωση δημόσιων αστικών συγκοινωνιών
2. Ενίσχυση υποδομών πεζής μετακίνησης
3. Ενίσχυση υποδομών ποδηλάτων
4. Βελτίωση διαχείρισης της στάθμευσης
5. Αναβάθμιση συνθηκών οδικής ασφάλειας
6. Βελτίωση διαχείρισης της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας
7. Οργάνωση και διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών

Όπως παρατηρείται παραπάνω, η ιεράρχηση των φορέων συμβαδίζει σε γενικές γραμμές με την ιεράρχηση στην οποία κατέληξε η Ομάδα Έργου με εξαίρεση τις πολιτικές 1,2 και 3 που είχαν ελαφρώς διαφορετική κατάταξη, το γεγονός ωστόσο ότι και οι τρις συνιστώσες αναφέρονται σε κατηγορία μετακινούμενων υπέρ της βιώσιμης κινητικότητας, δε διαφοροποιεί ουσιαστικά το όραμα και τους στόχους που έχουν τεθεί ως προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας.

 

 

 

Ενημέρωση για τις Προτεραιότητες στη σχεδίαση του ΣΒΑΚ Δήμου Αλεξάνδρειας

Με τον όρο «όραμα» νοείται μία ποιοτική περιγραφή της επιθυμητής μελλοντικής εξέλιξης της αστικής περιοχής με στόχο την ανάπτυξη προτεραιοτήτων, στρατηγικών δεικτών και μετρήσιμων στόχων και τέλος, την επιλογή των κατάλληλων μέτρων καθ' όλη τη διαδικασία του ΣΒΑΚ. Το όραμα έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα προβλέποντας την εξέλιξη της περιοχής μετά από είκοσι-τριάντα (20-30) χρόνια.

Κατά τον ορισμό του οράματος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι προοπτικές πολιτικής που επιδιώκει να συγκεράσει, ιδίως εκείνων των γενικών οραμάτων για την περιοχή ή στρατηγικών σχεδίων, του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, της οικονομικής ανάπτυξης, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων, της υγείας και της ασφάλειας. Για την ευρεία αποδοχή του οράματος, το κοινό θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία διαμόρφωσης του οράματος και στα αποτελέσματά της. Είναι ζωτικής σημασίας η εξασφάλιση των συμμετοχικών διαδικασιών στη διαμόρφωση του οράματος και η δέσμευση των βασικών φορέων και των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων, ώστε να προκύψει και το πλεονέκτημα της πολιτικής αξίας του ΣΒΑΚ.

100 5188

Για την ανάπτυξη και διαμόρφωση του οράματος για την κατάσταση κινητικότητας του ΣΒΑΚ Αλεξάνδρειας, η Ομάδα Έργου, πραγματοποίησε τις απαιτούμενες πρωτογενείς έρευνες στην πόλη, ανέλυσε την υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος κινητικότητας, ανέλυσε τα κείμενα υπερκείμενου σχεδιασμού και προσδιόρισε τα σημαντικότερα προβλήματα και αδυναμίες του συστήματος κινητικότητας της πόλης. Η πραγματοποίηση της Α' Θεματικής Διαβούλευσης με τη συμμετοχή των φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αλεξάνδρειας συνέβαλε σημαντικά στην κατανόηση του υπάρχοντος συστήματος κινητικότητας, καθώς και των αδυναμιών που αυτό παρουσιάζει. Συγκεντρώνοντας όλα αυτά τα στοιχεία, η Ομάδα Έργου διαμόρφωσε τους Άξονες Στρατηγικής που θα αποτελέσουν τους πυλώνες για την ανάπτυξη του οράματος για την κινητικότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα και τις αδυναμίες που αναδείχθηκαν μέσα από τις αναλύσεις της υφιστάμενης κατάστασης και μέσα από τις διαδικασίες διαβούλευσης με τους φορείς, ως κυριότερα προβλήματα που απαντώνται στην Αλεξάνδρεια αναδείχθηκαν το υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας του συγκοινωνιακού δικτύου της πόλης, η έλλειψη κατάλληλων υποδομών για την υποστήριξη της κινητικότητας των ευάλωτων χρηστών της οδού, η υψηλή παραβατικότητα και η ανεπάρκεια της αστυνόμευσης της λειτουργίας του συστήματος.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική που αναβλύζουν από την ανάλυση των κειμένων υπερκείμενου σχεδιασμού, το αρχικό κοινό όραμα που διαμορφώθηκε για την Αλεξάνδρεια συνοψίζεται στις παρακάτω γραμμές:

«Ένας σύγχρονος Δήμος που σέβεται το σύνολο των πολιτών όντας προσβάσιμος από όλους, ένας Δήμος που προωθεί τη συνδεσιμότητα των διαφόρων μέσων μεταφοράς, τις νέες τεχνολογίες, την ήπια κινητικότητα ενώ παράλληλα παρέχει αυξημένα επίπεδα οδικής ασφάλειας και δημόσιους χώρους υψηλής αισθητικής και περιβαλλοντικής αξίας, με απώτερο στόχο την ισόρροπη πολυκεντρική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της υπαίθρου».

Το συγκεκριμένο όραμα θα παρουσιαστεί αρχικά και θα επικυρωθεί από το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων και από τη Δημοτική Αρχή κατά τη Β' Θεματική Διαβούλευση.

Το τελικό όραμα που θα προκύψει θα πρέπει να βασίζεται στα εξής:

 • Στα συμπεράσματα των ερευνών για την αξιολόγηση του συστήματος κινητικότητας
 • Στην ανάπτυξη και ιεράρχηση των στρατηγικών στόχων του ΣΒΑΚ
 • Στα αποτελέσματα της έρευνας ερωτηματολογίου διερεύνησης επιλογών κινητικότητας
 • Στα αποτελέσματα της διαδικτυακής διαβούλευσης για την επιλογή του επιθυμητού σεναρίου κινητικότητας

LOGO1

Μέσα από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, την αναγνώριση των κυριότερων προβλημάτων και αδυναμιών του συστήματος κινητικότητας και τα αποτελέσματα της Α' Διαβούλευσης, διατυπώνονται οι αρχικοί Άξονες Στρατηγικής, οι οποίοι είναι:

Α) Αναβάθμιση της εξυπηρέτησης της πόλης από τα ΜΜΜ
Β) Περιορισμός, οργάνωση και αποτελεσματική αστυνόμευση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας
Γ) Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών
Δ) Αναβάθμιση της προσπελασιμότητας και προσβασιμότητας των υποδομών ήπιων μορφών μετακίνησης

Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω Άξονες Στρατηγικής και τα πεδία αστικής κινητικότητας που αξιολογήθηκαν κατά τη διαδικασία ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, προέκυψαν οι πολιτικές προτεραιότητες που αναφέρονται ακολούθως. Ως «προτεραιότητα» λογίζεται η δήλωση που περιγράφει τη βελτίωση που αναζητά η πόλη.

Οι προτεραιότητες του ΣΒΑΚ για την κατάσταση κινητικότητας στην Αλεξάνδρεια είναι οι εξής:

 • Αναβάθμιση συνθηκών οδικής ασφάλειας
 • Ενίσχυση υποδομών πεζής μετακίνησης
 • Ενίσχυση υποδομών ποδηλάτων
 • Βελτίωση διαχείρισης της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας
 • Βελτίωση διαχείρισης της στάθμευσης
 • Οργάνωση και διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών
 • Βελτίωση δημόσιων αστικών συγκοινωνιών

 

 

 

Σελίδα 1 από 3

Επικοινωνία

Εθνικής Αντίστασης, Εθ. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια 593 00

Τηλ: 23333 50100

Fax: 23333 50159

info@alexandria.gr

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε email από τις τελευταίες ενημερώσεις.